OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vyplněním a potvrzením objednávky odběratel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží odběratelem.

1. Identifikace dodavatele

AlešDittrich
Palackého 210/45
28802 Nymburk
E-mail:info@latexovematrace.com
tel: 604454190 - IČO 88523012

2. Objednávka zboží

Veškeré zboží na stránkách latexovematrace.com je katalogem běžně dodávaného zboží.  Dostupnost zboží bude vždy potvrzena koncovému odběrateli na základě poptávky.

Zrušení objednávky:

Odběratel i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit, případně nabídne kompromisní řešení vzniklé situace.

3. Dodání zboží odběrateli

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti, možností dodavatele a dle zásahu vyšší moci odesláno v co nejkratší době, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, případně jindy dle domluvy s odběratelem. Pokud bude dodací doba delší, bude odběratel informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou odběratel stanovil v objednávce. Přejímajícím nemusí být nutně odběratel, může dopravci určit svého zástupce pobývajícího však na stejné adrese.


Doprava na adresu v České republice:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje a hradí dodavatel.

Doprava na adresu na Slovensko:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Dopravu po území ČR hradí dodavatel, rozdíl v ceně dopravy na území Slovenska hradí zákazník. Zákazník je vždy do 24 hodin informován o výši doplatku. Ten se pohybuje v závyslosti na váze výrobku v rozmezí 400-1000,- Kč (14-35 euro)

4. Úhrada ceny za objednané zboží

Odběratel má tyto možností úhrady ceny za zboží.

  • Dobírkou - platba hotově při dodání

  • Bankovním převodem předem na účet: 670100-2209437587/6210

Převzetí zboží

Odběratel má povinnost okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno jakékoli mechanické poškození obalu výrobku, je odběratel za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat fyzický stav zboží, a v případě poškození obsahu balení vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě tohoto škodního hlášení bude odběrateli poskytnuta adekvátní sleva nebo dodán nový výrobek. Odběratel má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním přepravního listu odběratel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že mu bylo dodáno mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené údajnou vinou dopravy, zejména pak na mechanické poškození, nelze brát zřetel. Tyto reklamace budou bez výjimky zamítnuty.

Komunikace mezi odběratelem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a odběratelem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Tyto položky jsou v objednávce vždy povinné.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží odběratelem.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Odběratel má možnost zaslat takové zboží do laboratoře výrobce, kde bude vada posouzena.

Reklamace

V případě, že odběratel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale nekvalitním materiálem nebo nekvalitní funkcí samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Zasláním vadného výrobku na adresu prodejce, začne od doby převzetí běžet 30-ti denní zákonná lhůta (dle zákona č. 634/1992 Sb ) do data odeslání zpět na Vaši adresu. Zboží je z důvodu zajištení bezeškodní přepravy nutné zasílat vždy v takovém obalu, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. V opačném případě není přeprava zboží pojištěna a veškeré škody vzniklé manipulací při přepravě jdou na vrub kupujícího.
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení závady Vás telefonicky či emailem vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace. Následně budete vyzváni k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo si domluvíte způsob dodání zboží na Vaši adresu.

6. Odstoupení od smlouvy

Odběratel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Při odstoupení od smlouvy je nutno zboží vrátit s originálním daňovým dokladem. Dle zákona je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží. Zboží je nutné zaslat tak, aby nedošlo k jeho poškození (viz níže)

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Odběratel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli,

  • např. elektronicky na emailovou adresu latexovematrace@email.cz

  • nebo písemně na adresu dodavatele,

AlešDittrich
Palackého 210/45
28802  Nymburk

Odběratel zašle zboží zpět na reklamační oddělení dodavatele, t.j.

AlešDittrich
Palackého 210/45
28802  Nymburk

kde bude bez zbytečného odkladu posouzen stav vráceného zboží. Aby odběrateli mohla být vrácena plná částka, musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nevykazovat známky používání, nepoškozené a se všemi poskytnutýmy doklady
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než ve výše zmiňovaném neporušeném stavu, je odběratel povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a se škodou vzniklou na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne snížením vrácené částky o tyto náklady a odběratel bude o této skutečnosti vždy předem informován.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem odběratelů jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro následnou vzájemnou komunikaci nebo se souhlasem odběratele k zasílání nabídek, novinek a dalších informací.
Dodavatel se zavazuje, že osobní údaje odběratelů nepředá žádné další osobě či instituci.

OGVhNDA5M